Pages

Friday, November 8, 2013

                             ഞങ്ങളും പച്ചയില്മുക്കും ..


പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ കുറെ പച്ചയായ മനുഷ്യര് യാതൊരുവിധ വിഭാഗീയതകളും ഇല്ലാതെ എകൊതര സഹോദരങ്ങലെപോലെ സന്തോഷങ്ങളിലും സങ്കടങ്ങളിലും ജീവിച്ചിരുന്ന തനി നാട്ടിന്പ്രടെശംയിരുന്നു ...അത് കല്യാണമായാലും , മരണമായാലും അതിലെല്ലാം ആ സൗഹൃദം നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു ...എന്തിനേറെ പറയുന്നു വ്യ്കുന്നെരങ്ങളിലെ മദ്യപനങ്ങളിലുല്പെടെ ആ സൗഹൃദം നിലനിന്നു..അന്ന് ഞാനും ആ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗംയിരുന്നതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു .....എന്നാൽ വര്ഷങ്ങള്ക് മുൻപ് ഒരു ഓണം അകൊഷികുകകയും  അതിനു ശേഷം അഞ്ജാത മൃതദേഹം കംടെതുകയും അതിനുശേഷം നല്ലരീതിയിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥശാല പ്രവര്തനമാരംഭികുകയും ആയിരുന്നു ...അതിൽ ചില തല്പര കക്ഷികള കടന്നു കൂടുകയും ജാതിയും ,മതവും ,രാഷ്ട്രീയവും വച്ച് വേര്തിരിവുണ്ടാകുകയും ആയപോൾ  പൊതുജനങ്ങൾ തിരിഞ്ഞുനോകതായി ...അവരുടെ അകൊശങ്ങളിലും ജനപ്രതിനിത്യം ഇല്ലാതായി .
   ഇത്തരം വെർതിരിവൊന്നുമില്ലതെ സന്തോഷത്തോടെ പച്ചയിൽ മുക്കിൽ ഓണത്തിന് നാലു നാള് മുൻപ് മൂന്നോ ,നാലോ ചെരുപകർ ആലോചികുകയും ഒരു ഓണാഘോഷം നടത്താൻ തീരുമാനികുകയും ..അവരുടെ പ്രവാസി സുഹൃതുകളുടെയും അബലവരുധാം ജനങ്ങളുടെയും പിന്തുണയോടെ ഉത്സവ ആകോഷം അരങ്ങേറുകയും ഗംഭീര വിജയമാവുകയും ഉണ്ടായി ...എല്ലാപേരും എകോതര സഹോദരങ്ങളെ പോലെ പെരുമാറിയതിന് ഉത്രാടം നാളിൽ രാവിലെ കൊരിചോരിഞ്ഞ മഴയില നടന്ന അതപൂകാല മത്സര സമയം മഴയെ പ്രതിരോതികാൻ നൂറോളം ജനങ്ങൾ ടാര്പലിനു താഴെ കാറ്റാടി കഴ്കളായി നിന്നത് മാത്രം മതി ...ഇതിന്റെ കണക്കവതരം വരെ രാപകലില്ലാതെ കഷ്ടപെട്ട സന്തോഷും ,തമ്പുവും ...കനകവതരണ കഴിഞ്ഞു മിച്ചം തുക വര്ഷങ്ങളായി അപകടത്തിൽ തളര്ന്നു കിടക്കുന്ന പ്രതീപിനു  നല്കനയിരുന്നു പരിപാടി ...അപ്പോൾ അവിടെ കൂടിയ സജ്ജനങ്ങൾ ഈ കൂട്ടായ്മ മുന്നോട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന അഭിപ്രയപെടുകയും പൗരസമിതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന അഭിപ്രായം പറയുകയും ചെയ്തു ...അതുവരെ കുരുകനെ പോലെ മൌനം ഭാചിച്ചു നിന്ന ഒരു നികൃഷ്ടജീവി ഒരു ചെന്നയെ പോലെ കുരകുകയും ...ഇവിടെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരികുമ്പോൾ നടകില്ല എന്ന് കുരകുകയും ആളുകളാകെ സ്ഥബ്ട രയിപോയി ...ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ അവശ്യം , അഭിപ്രായം ഒരാൾ മുഖാന്തിരം ഇല്ലതടകുന്നതെന്തിനെന്നു ചോദിച്ചവർ കൊല്ലരുതതവര് മയി ... ഇതിനൊക്കെ കാരണമായി പറയുന്നത് തനുല്പെടുന്ന രാഷ്ട്രീയതിനെതിരനിതിന്ന്നാണ് ...ഇപ്പോൾ അവിടെ സൌഹൃടങ്ങലില്ല കൊട്ടയ്മകലില്ല ...പരസ്പരം കൊമ്പു കോര്കുന്ന അവസ്ഥ ....ഇതുപോലെയുള്ള നികൃഷ്ട ജീവികല്ക് കാലം മാപ്പ് നല്കില്ല ...."വഹ്നി സന്തപ്ത ലോഹസ്തമ്പ് ബിന്ടുനം സന്നിഭം മര്ത്യ ജന്മം ഷനഭങ്ങുരം" കൂപമാന്ദൂകങ്ങളായ നികൃഷ്ട ജീവികൾ  ഓർത്താൽ നന്നു ...


Wednesday, April 24, 2013

Ente Chiriyum Karachilumഎന്ടെ  ചിരി .... 

ചിരിച്ചു ചിരിച്ചു ഞാനു പാടും  പിന്നെയിടനെഞ്ഞ്ജു  പൊട്ടിക്കരയും

ചിരിച്ചു ചിരിച്ചു ഞാന് പാടും ചിരിചുചിരിച്ചു ഞാന് കരയും

ചിരികുന്നതെന്തിനെന്ന്നരിയം  കരയുന്നതും

കരയുംബോഴെൻ നിഴലും ചിരികനയിര്വും

കരയുന്നിടതോരോ കോമരങ്ങൾ ഉറഞ്ഞുതുള്ളും , അവരതാട്ടഹാസികും

അവരംമയുടെ മാനം കവരന്നെടുക്കും , ആരുകാരിയെ പിച്യചീന്തും ..

വീണ്ടും ചിരിച്ചു ചിരിച്ചു ഞാന പാടും ചിരിച്ചു ചിരിച്ചു ഞാൻ കരയും

പ്രണയിനിക് 'തജ്മഹൽ ' പോയിട്ടു ശാവ്വാപ്പ്പ്പേട്ടീ പോലും  നല്കാതെ

വലിച്ചെറിയുന്നു കാമുകശ്രെഷ്ടന്മാർ ...

എന്നിട്ടും പ്രണയ വല്ലരി പൂക്കുന്നു , കായ്കുന്നു ..

ഇതും നാട്യമാക്കി വ്യഭിചരിച്ചു തള്ളുന്നു നരഭോജികൾ

പിന്നെയും ചിരിച്ചു ചിരിച്ചു ഞാനു പാടും എന്നിടനെഞ്ഞു  പൊട്ടികരയും

ചങ്ങാതിമരില്ലതൊരു യൗവ്വന ഇല്ലാഭൂവിൽ അതിനും വിലയിടുന്നു

പണവും പത്രാസും മാസില്പവരും കാട്ടി ലേലം വിളിക്കുന്നു ..

ഇവരെല്ലാം ദംഷ്ട്ര കാട്ടി കൊഞ്ഞനം കുത്തു പോഴും ..

നിസ്വരതമായി പ്രനയിക്കുംന്നവാകായി

ചിരിച്ചു ചിരിച്ചു ഞാൻ പാടും ,പിന്നെ ചിരിച്ചു ചിരിച്ചു ഞാൻ തേങ്ങി കരയും ..പിന്നെയും...