Pages

Sunday, February 13, 2011

VIKASANAMENNAL GUNDAYISAMANO....

വികനമെന്നാല്‍ ഗുണ്ടയിസമാണോ...
ഇതിനു കാരണം എന്റെ നാട്ടിലെ സജ്ജനഗലനെന്നരിയികട്ടെ. ....
ഞായറാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ നാട്ടിലെ ഒരു സങ്കം ആളുകള്‍ പത്തിരുപതു ചെരുപകരും അല്ലാത്തവരും ചേര്‍ന്ന് യാതൊരു മുന്നരിയിപും കൂടാതെ ...യാതൊരുവിധ ഗവണ്മെന്റ് ഉത്തരവുകാലോ വികസന പ്രൊജക്റ്റ്‌ കലോ ഇല്ലാതെ " ഞങ്ങള്‍ മതിലുകള്‍  ഇടിക്കാന്‍ പോവുകയാ" അടികെട കുട്ടി ...എന്താ ചെയ്ക ...റോഡിനു വീതി കൂട്ടണം .. സരികും രാവിലെ അധ്യപകവൃതി കഴ്ഹിഉന്ജെതിയ ഞാന്‍ ആഹാരം കഴികുകരുന്നു... പെട്റെന്നരോകൊയോ വിളികുന്നത് കേട്ട് മുട്ടതിരങ്ങിയപോള്‍ ഒരുമിച്ചു സഹകരിക്കുന്ന പയ്യനോട് മുതിര്‍ന്ന പ്രമനിയോടു വീണ്ടും അടിയെടാ കുട്ടി.. കുട്ടികൊരങ്ങനെകൊണ്ട്... എനികണേല്‍ വസ്തുഇവില്ല പുരയിടമില്ല ..എന്നാല്‍ ഉടമകളോട് ഒരക്ഷരം പറയണ്ടേ.... ഇത്രെയുംയാപോള്‍ ഇടിച്ചുവരുന്ന വഴി ഒന്ന് കാണാനിറങ്ങി.. നല്ല പുകിലായി.. എല്ലാം തകര്‍ത്തു വരുകയ... സാരി നാടകത്തെ എന്ന് കരുതി.. ഇത് ഇതു പ്രൊജക്റ്റ്‌ ആണെന്ന് ചോദിച്ചപോഴോ .. വല്ലച്ചതിയും ൮ ക്ലാസും ഗുസ്ത്യും കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടി.... ...പറയുന്നതോ സരന് പോലും സര് ഇവനൊക്കെ വികസന വിരുധന്മാര.. അല്ലേല്‍ ഇയാളുടെ വേണ്ട .. പോടാ.. കൊല്ലം ചവിട്ടിയാല്‍ കടിക്കാത്ത പംബുണ്ടോ...
ഇനിയല്പം പുറകോട്ടു..
രണ്ടുവര്‍ഷങ്ങല്ക് മുന്‍പ് ഇതേ റോഡ്‌ നു സമണ്ടാരമായി മറ്റൊരു റോഡ്‌ നു വികസനതിന്ന്റെ പേരില്‍ "ഇടിച്ചു തകര്‍ത്ത "മതിലും.. മാനസിക വിബ്ര്രന്താരായ യുവവിനും ആരു സമാധാനം പറയും ...മാത്രവുമല്ല റോഡ്‌ വികസനം എവിടെയും എത്തിയതുമില്ല.. കാരണം പാര്‍ട്ടി ഫുണ്ടിലെക് കൂടുതല്‍ തുക നല്‍കുന്ന പ്രമനിയുടെതും ..ആരാധനലയവും എതിയപോള്‍ ...എവിടെപോയി പോരാട്ട വീര്യം... ഇത് പറഞ്ഞാലോ ഇയാള്‍ പോയി പഴയ മതില്‍ കേട്ടികൊടുകടോ എന്നായി..അവനവന്റെ സ്വത്തിനും ഭൂമിക്കും സംരക്ഷണം ഇന്ത്യന്‍ ഭരണകട്ന ഉറപ്പു നല്‍കുന്നത് ...അക്ഷരം പടിപികുന്നപെരില്‍ എന്നെ അക്ഷേപിച്ചവര്കരിവുണ്ടോ ആവൊ ...അല്ലെങ്ങില്‍ തന്നെ ഗവണ്മെന്റ് ഒര്ടെരോ , രെവെനുഎ ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ഇല്ലാതെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാന്‍ ഇവര്കരധികാരം കൊടുത്തു.. ജനാധി പത്യ്തില്‍ ഇതൊകെ അവമെന്നാണ് മറ്റൊരു മാന്യന്റെ ഭാഷ്യം.. സര്‍കാര്‍ ഭൂമി കയ്യേറി പാര്‍ട്ടി ഓഫീസി കളും പനിതതോഴിപികാന്‍ ഇവരുടെ മുട്ട് വിരകുന്നതെന്തേ .. മുക്യമാന്ത്രികും , സുരേഷ്കുമാരിനും ...ജയ് വിളികതതെന്തേ കൂപമാന്ദൂകങ്ങള്‍...രാഷ്ട്രിയ കൊറെശന്‍ സങ്കങ്ങ്ല്‍... റോഡിനു വീതി കൂട്ടുന്നതിനു നാട്ടുകാരാരും തന്നെ എതിരല്ല ...എന്നാല്‍ ഭൂവുടമയെ നേരത്തെ അറിയികുകയും , സമ്മതം വെടികുക എന്നാ സാമാന്യ മര്യാദ കനികെണ്ടേ... ൧൨ വര്ഷം മുമ്പ് മരിച്ച അച്ഛന്റെ അനുവാദം വെടിചെന്നായി ..ഹോ ..കള്ളം പറയാന്‍ മടിയില്ലതവരനല്ലോ ഇക്കൂട്ടര്‍ ....മാത്രവുമല്ല തുല്യനീതി ഉറപകനെങ്ങിലും ശ്രമികണ്ടേ..പോരാത്തതിനു ഇത്രെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നോര്‍ എന്‍ട് കൊണ്ട് ഒരു ഷീറ കടലാസ്സില്‍ മാഷിപുരടി സ്ഥിരതമാസകാരായ ജനങ്ങള്‍ക് വിതരണം   ചെയ്തില്ല...അങ്ങനോകെയയാല്‍ ഗുണ്ടയിസമാകില്ലലോ....കഷ്ടം ഞാനാരാണെന്ന് ഇയാള്‍ മനസിലാകും ...കാണിച്ചു തരാം...ഇത് കേരളത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നു പോലും തോന്നുനില....വിജയികറെ ഗുണ്ടായിസം....നോക്ക് കൂലിയും ഗുണ്ടപിരിവും നടകുന്നിടത് ഇതും ഇതിനപുരവും നടക്കും...ഇയാള്‍..ഇയാള്‍ മാത്രമാണ് വികസന വിരോധി.. എന്നോട് കയര്ത്തത് പോലെ ഓരോ വീടിനു മുന്നിലും...വീതികൂടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആറടി മണ്ണിന്റെ ജന്മിയെന്നു , അല്ല ഇപ്പോള്‍ എലെച്തൃകാല്‍ സമസനതിലയാലോ അല്പം ചാരത്തിന്റെ ജന്മിയനെന്നു വിചാരിക്കുന്ന എന്നൊട കാണിച്ചുതരാമെന്നു ......ഇന്കുഇലബ് സിന്ദാബാദ്‌ ....

No comments:

Post a Comment